Hotărârea nr. 95/2001

HOTĂRÂRE,privind aprobarea "Măsurilor de rentabilizare a activităţii de transport a ,Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Măsurilor de rentabilizare a activităţii de transport a

Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa cu nr.4665/03.04.2001 înaintat de RATC Iaşi, înregistrat cu nr.21.733/03.04.2001, prin care se solicită analiza şi aprobarea "Măsurilor de rentabilizare a activităţii de transport în comun în municipiul Iaşi";

            Având în vedere dispoziţiile art.20 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală şi ale art.46 din O.G.U.nr.44/1997 aprobat prin Legea nr.105/2000 privind transporturile rutiere;

            Având în vedere dispoziţiile art.3 şi următoarelor din O.G.U.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturile rutiere şi pe căi navigabile interioare, privind organizarea serviciului public de transport şi realizarea efectivă a acestuia;

            In conformitate cu art.20 şi art.28 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "Măsurile de rentabilizare a activităţii de transport a Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Se aprobă subvenţii pentru R.A.T.C.Iaşi, începând cu 1 aprilie 2001, în sumă de 10% - la 1.000 lei venit rezultat din vânzarea biletelor şi abonamentelor.

            Art.3 In termen de 90 zile Consiliul de Administraţie va prezenta un studiu de soluţii pe termen lung pentru eficientizarea activităţii transportului în comun.

            Art.4 Se va întocmi un Caiet de Sarcini pentru organizarea licitaţiei în vederea realizării unui studiu de eficientizare şi restructurare a activităţii R.A.T.C., Caiet de Sarcini ce va fi avizat de comisiile de specialitate ale Consiliului Local Municipal Iaşi (Comisia juridică, economică şi privatizare) şi de Primarul Municipiului Iaşi - conf.dr.Constantin Simirad.

            Art.5 Se exclud pct.11 şi pct.18 din Programul de măsuri tehnico-economice de reducere a cheltuielilor şi creştere a veniturilor.

            Art.6 Secretariatul Consiliului Local Municipal Iaşi va comunica prezenta hotărâre Consiliului de Administraţie al R.A.T.C.Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

       cons.Tudor Leonte                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.95

din 5 aprilie 2001