Hotărârea nr. 93/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.34/26 februarie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.34/26 februarie 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.34/26 februarie 2001 privind înfiinţarea S.C."ASCENSORUL - SERVICE " S.A.;

            Având în vedere prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi Ordonanţa Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează art.3 din H.C.L.nr.35 din 26 februarie 2001 în sensul : "Se numeşte domnul Apreutesei Viorel ca membru al Consiliului de Administraţie al S.C.ASCENSORUL - SERVICE SA".

            Art.2 Se numeşte domnul Apreutesei Viorel în calitate de director interimar al S.C.ASCENSORUL - SERVICE SA.

            Art.3 In termen de 2 luni de la data prezentei se va organiza procedura de scoatere la concurs a postului de director pentru S.C."ASCENSORUL - SERVICE" SA în vederea numirii directorului societăţii.

            Art.4 Pentru punerea în executare a prezentei hotărâri se vor ocupa serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

        cons.Ioan Haraga                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.93

din 22 martie 2001