Hotărârea nr. 91/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.35/26 februarie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.35/26 februarie 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.35/26 februarie 2001 privind înfiinţarea S.C."ADMINISTRATIA DE CLADIRI" S.A.;

            Având în vedere prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi Ordonanţa Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se completează art.3 din H.C.L.nr.35 din 26 februarie 2001 în sensul că : "Se numeşte doamna Gâlcă Georgeta ca membru al Consiliului de Administraţie al S.C.ADMINISTRATIA DE CLADIRI SA".

            Art.2 Se numeşte doamna ec.Gâlcă Georgeta în calitate de director interimar al S.C.ADMINISTRATIA DE CLADIRI SA.

            Art.3 In termen de 2 luni de la data prezentei se va organiza procedura de scoatere la concurs a postului de director pentru S.C."ADMINISTRATIA DE CLADIRI" SA în vederea numirii directorului societăţii.

            Art.4 Pentru punerea în executare a prezentei hotărâri se vor ocupa serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

        cons.Ioan Haraga                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.91

din 22 martie 2001