Hotărârea nr. 9/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 90 mp. situat în str.Ipsilante - în imediata vecinătate a nr.29 către S.C.SHATTER SRL în vederea extinderii construcţiei existente din str.Ipsilante nr.29

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 90 mp., situat în str.Ipsilante - în imediata vecinătate a nr.29, către S.C.SHATTER SRL, în vederea extinderii construcţiei existente din str.Ipsilante nr.29

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.46268/25.08.2000 prin care S.C.SHATTER SRL, solicită concesionarea fără licitaţie a terenului în suprafaţă de 90 mp. situat în str.Ipsilante nr.29, în vederea extinderii construcţiei existente;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.1605/27.07.2000;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea, executarea construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 din Legea nr.69/1991, republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului aflat în administrarea operativă a Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 90 mp., situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29, către S.C.SHATTER SRL, în vederea extinderii construcţiei existente.

            Art.2 Construcţia extinsă se va autoriza în condiţiile întocmirii şi avizării Planului Urbanistic de Detaliu şi a documentaţiei cerute prin Certificatul de urbanism.

            Art.3 Redevenţa valorică a concesiunii se va stabili pe baza unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29, în suprafaţă de 90 mp.

            Raportul de evaluare va fi întocmit de un expert autorizat, la cererea S.C.SHATTER SRL şi va fi prezentat spre însuşirea Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.5. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ                                 SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                             cons.jr.Lăcărmioara Vernică

 

 

Nr.9

 din 29 ianuarie 2001