Hotărârea nr. 88/2001

HOTĂRÂRE privind încheierea de convenţii folosinţă teren pentru construcţiile provizorii amplasate în pieţele agroalimentare Hala Centrală Decebal şi Podul de Piatră

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind încheierea de convenţii folosinţă teren pentru construcţiile provizorii amplasate în pieţele agroalimentare Hala Centrală, Decebal şi Podul de Piatră

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate înaintat de către Direcţia Pieţe şi Direcţia Finanţelor Publice Locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

            Art.1 Pentru spaţiile comerciale de tip construcţie provizorie amplasate în pieţele agroalimentare Hala Centrală, Decebal şi Podul de Piatră se vor încheia convenţii de folosinţă teren (conform modelului anexat).

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor de specialitate pentru conformare.

 

       PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                     SECRETAR,

               cons.Ioan Haraga                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.88

din 22 martie 2001