Hotărârea nr. 86/2001

HOTĂRÂRE privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a terenului din str.Grigore Ureche nr.27 şi concesionarea directă către Fundaţia pentru Tineret a Judeţului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind trecerea în patrimoniul public al municipiului Iaşi a terenului din str.Grigore Ureche nr.27 şi concesionarea directă către Fundaţia pentru Tineret a Judeţului Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere solicitarea Fundaţiei pentru Tineret a Judeţului Iaşi privind concesionarea terenului din str.Grigore Ureche nr.27, aferent Hotelului Orizont;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se include în inventarul domeniul public al municipiului Iaşi terenul situat în str.Grigore Ureche nr.27, aferent Hotelului Orizont , în suprafaţă de 1216,04 mp.(teren construit).

            Art.2 Se aprobă încredinţarea terenului în suprafaţă de 1216,04 mp.(teren construit) aferent Hotelului Orizont, în vederea concesionării, pe durata existenţei construcţiei, Fundaţiei pentru Tineret a Judeţului Iaşi, proprietara acestei clădiri. Redevenţa va fi stabilită în baza unei expertize tehnice întocmită de un expert autorizat.

            Art.3 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire această hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Ioan Haraga                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.86

din 22 martie 2001