Hotărârea nr. 84/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea unei investiţii a Concernului BILLA ROMANIA SRL în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                               

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea  unei investiţii a Concernului

BILLA ROMANIA SRL în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.16196 din 12.03.2001, prin care SC BILLA ROMANIA SRL solicită acordul Consiliului Local Municipal de renunţare la litigiul existent pe rolul instanţelor judecătoreşti având ca obiect constatare nulitate absolută a certificatului de atestare a dreptului de proprietate aparţinând S.C.TRANSMIXT SA;

            Având în vedere adresa înregistrată sub nr.18538 din 20.03.2001 prin care SC TRANSMIXT SA solicită renunţarea la judecată din partea Consiliului Local Municipal;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă realizarea de către BILLA ROMANIA SRL a unei investiţii conform proiectelor prezentate, urmând ca litigiul aflat pe rolul instanţelor de judecată să continue până la pronunţarea unei sentinţe definitive şi irevocabilă. In cazul în care instanţa de judecată se va pronunţa în favoarea Primăriei S.C.TRANSMIXT SA va preda terenul care se cuvine municipalităţii, urmând ca SC BILLA ROMANIA să încheie contract cu aceasta pentru folosinţa domeniului public.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire prin grija serviciilor de specialitate.

 

      PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                  SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.84

din 22 martie 2001