Hotărârea nr. 83/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.nr.32/26 februarie 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                                                                               

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.nr.32/26 februarie 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.nr.32/26 februarie 2001 privind înfiinţarea Consiliului de Administraţie la R.A.Termoficare Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale şi Ordonanţa Guvernului nr.69/1994 privind unele măsuri pentru reorganizarea regiilor autonome de interes local;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică art.2 din H.C.L.nr.32 din 26 februarie 2001 în sensul că se înlocuieşte d-na Violeta Ochiană Ionescu din Consiliul de Administraţie al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi cu domnul ROMEO MISTREANU în calitate de director interimar.

            Art.2 Se abrogă art.3 din H.C.L.nr.32 din 26 februarie 2001.

            Art.3 In termen de 2 luni de la data prezentei se va organiza procedura de scoatere la concurs a posturilor de directori pentru societăţi, precum şi pentru numirea în funcţia de director al Regiei Autonome de Termoficare Iaşi.

            Art.4 Pentru punerea în executare a prezentei hotărâri se vor ocupa serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                    SECRETAR,

        cons.Ioan Haraga                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.83

din 22 martie 2001