Hotărârea nr. 80/2001

HOTĂRÂRE privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC LINIA PLUS SRL IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind eşalonarea la plată a impozitelor şi taxelor locale, precum şi reducerea la plată a majorărilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru SC LINIA PLUS SRL IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului 714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Reducerea la plată a majorărilor de întârziere în sumă de 25.349.112 lei.

            Art.2 Eşalonarea pentru o perioadă de 2 luni a majorărilor în sumă de 38.023.667 lei, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2001, după cum urmează:

 

Data Scadenţei

Majorări aferente până la 20.09.2000

30.04.2001

19.011.833

30.05.2001

19.011.834

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

          cons.Ioan Haraga                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.80

din 22 martie 2001