Hotărârea nr. 76/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea tarifului de călătorie pe mijloacele de transport în comun ale RATC Iaşi

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere memoriul cu nr.3524/13.03.2001 înaintat de RATC Iaşi, înregistrat cu nr.16562/13.03.2001, prin care se solicită  stabilirea tarifului la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi, în vederea menţinerii funcţionării normale a serviciului public de transport în comun de persoane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.166/28.09.1998 privind aprobarea Caietului de sarcini pentru efectuarea transportului de persoane prin curse regulate a mijloacelor de transport în comun în municipiul Iaşi şi comunele suburbane;

            Având în vedere prevederile H.C.L.nr.199/31.07.2000 privind aprobarea "Normelor de organizare şi efectuare autorizată a transportului public urban de persoane, prin curse regulate, cu mijloace de transport în comun (tramvaie, troleibuze, autobuze, microbuze şi autoturisme cu capacitate peste cinci locuri), pe teritoriul municipiul Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizării de servicii publice în transporturi şi ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi completată prin Legea nr.197/04.10.1998 privind abilitarea  Consiliilor Locale de a stabili tarifele şi condiţiile tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice sau juridice;

            Având în vedere Raportul de specialitate înaintat de Direcţia Economică privind necesitatea modificării tarifului de călătorie pe mijloace de transport în comun ale RATC Iaşi;

            Având în vedere dispoziţiile art.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale privind autonomia locală şi principale atribuţii ale Consiliilor Locale;

            In conformitate cu art.20 şi art.28 din legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Stabileşte începând cu data de 01.04.2001, tariful de 3.500 lei/călătorie la transportul public în comun de călători în municipiul Iaşi.

            Cu aceiaşi dată, abonamentele eliberate pentru transportul public în comun de călători, în municipiul Iaşi, vor avea o reducere în procent de 30%, din tariful călătoriei (conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre).

            Art.2 Condiţiile de exploatare, de transport, de tarifare, de continuitate şi de calitate sunt stabilite prin contract conform legii.

            Art.3 RATC Iaşi şi Consiliul Local Municipal Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

Nr.76

din 22 martie 2001