Hotărârea nr. 75/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/18.08.1999 cu privire la însuşirea inventarului de mijloace fixe înscrise în patrimoniul RATC Iaşi ce fac obiectul domeniului public al municipiului Iaşi şi modificată de H.C.L.nr.156/31.07.2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.196/18.08.1999 cu privire la însuşirea inventarului de mijloace fixe înscrise în patrimoniul RATC Iaşi ce fac obiectul domeniului public al municipiului Iaşi şi modificată de H.C.L.nr.156/31.07.2000

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 cu privire la proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere H.G.nr.548/08.07.1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

            Având în vedere H.C.L.nr.196/18.08.1999 cu privire la însuşirea inventarului de mijloace fixe înscrise în patrimoniul RATC Iaşi ce fac obiectul domeniului public al municipiului Iaşi, modificată şi completată cu H.C.L.nr.156/31.07.2000;

            Având în vedere H.C.L.nr.155/31.07.2000 cu privire la darea în administraţia RATC Iaşi a mijloacelor fixe proprietate publică a Consiliului Local Municipal Iaşi;

            In conformitate cu art.20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică valoarea bunurilor aparţinând domeniului public al municipiului Iaşi şi date în administrarea RATC Iaşi, conform anexei.

            Art.2 Direcţia Tehnică, Direcţia Patrimoniu, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi RATC Iaşi, vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

 

   PREŞEDINTE DEŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.75

din 22 martie 2001