Hotărârea nr. 74/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii " Consolidare restaurare modernizare reamenajare - Teatrul de Vară" din municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiţii "

Consolidare, restaurare, modernizare, reamenajare - Teatrul de Vară" din municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.16551/13.03.2001 al Serviciului de investiţii din cadrul Direcţiei tehnice;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.21, alin.1 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă studiul de fezabilitate care cuprinde indicatorii tehnico - economici pentru obiectivul de investiţii "Consolidare, restaurare, modernizare, reamenajare - Teatrul de Vară" din municipiul Iaşi, conform anexei la prezenta hotărâre.

            Art.2 Finanţarea obiectivului de investiţii prevăzut la art.1 va fi făcută din fonduri legal constituite cu această destinaţie, conform listei de investiţii aprobată potrivit legii.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi, cu excepţia anexei, prin grija secretariatului Consiliului Local şi va adusă la îndeplinire de compartimentele specializate ale Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

          cons.Ioan Haraga                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.74

din 22 martie 2001