Hotărârea nr. 73/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97 către S.C."SORIN BOAZU" SRL în vederea extinderii accesului la staţia de benzină

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea directă a terenului, în suprafaţă de 20 mp., situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97, către S.C."SORIN BOAZU" SRL, în vederea extinderii accesului la staţia de benzină

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.67469/21.12.2000, prin care SC"SORIN BOAZU"SRL solicită concesionarea directă a unei suprafeţe de 20 mp. teren situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism eliberat nr.908/09.05.2000;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.12 alin.b din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 20 mp. situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97, către SC "SORIN BOAZU" SRL, în vederea extinderii accesului la staţia de benzină.

            Art.2 Redevenţa valorică a concesiunii se va stabili pe baza unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în Bd.Nicolae Iorga nr.97, în suprafaţă de 20 mp.

            Raportul de evaluare va fi întocmit de un expert autorizat, la cererea SC "SORIN BOAZU"SRL şi va fi prezentat spre însuşire Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                   SECRETAR,

         cons.Ioan Haraga                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.73

din 22 martie 2001