Hotărârea nr. 72/2001

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.M.nr.279/30.10.2000 prin care se aprobă schimbul de terenuri din Iaşi - Str.Sf.Andrei nr.62 în suprafaţă de 124 mp. proprietatea Domnului Neamţu Stelian cu terenul în suprafaţă de 124 mp. situat în Bd.Tudor Vladimirescu aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.M.nr.279/30.10.2000, prin care se aprobă schimbul de terenuri din Iaşi - Str.Sf.Andrei nr.62, în suprafaţă de 124 mp., proprietatea Domnului Neamţu Stelian, cu terenul în suprafaţă de 124 mp. situat în Bd.Tudor Vladimirescu, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M. nr.279/30.10.2000 privind aprobare, schimbului de terenuri din Iaşi - Str.Sf.Andrei nr.62, în suprafaţă de 124 mp. proprietatea Domnului Neamţu Stelian, cu terenul în suprafaţă de 124 mp. - situat în Bd.Tudor Vladimirescu, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.327/29.11.2000, prin care s-a însuşit raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenurilor menţionate mai sus;

            Având în vedere prevederile art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 - privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se modifică H.C.L.M.nr.279/30.10.2000 în sensul se completează la art.1 următoarele :

"Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a suprafeţei de 124 mp. teren situat în Bd.Tudor Vladimirescu, conform planşei anexe".

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

        cons.Ioan Haraga                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.72

din 22 martie 2001