Hotărârea nr. 71/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării a patru garaje în str.Dr.Vicol nr.4-6 Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării a patru garaje în str.Dr.Vicol nr.4-6, Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Municipiului Iaşi, conform planşei anexate;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului avizat de Comisia de Urbanism în str.Dr.Vicol nr.4-6, în spatele Blocului 4 - partea dreaptă,  conform planului de amenajare anexat.

            Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 112.320 lei/lună, conform H.C.L.M. nr.368/2000.

            Art.2 Se aprobă construirea a patru garaje pe terenul Primăriei Municipiului Iaşi conform planului de amenjare anexat.

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiei de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE SEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

         cons.Ioan Haraga                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.71

din 22 martie 2001