Hotărârea nr. 70/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea licitaţiei în vederea expertizării şi evaluării imobilului hală şi teren situat în Iaşi B-dul Poitiers nr.10

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea licitaţiei în vederea expertizării şi evaluării imobilului hală şi teren situat în Iaşi, B-dul Poitiers nr.10

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate al Biroului Strategii Cercetare - Dezvoltare, Prognoze;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor locale statuate prin dispoziţiile art.20 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale, modificată şi completată;

            Având în vedere H.C.L.nr.57/10 aprilie 1995 privind participarea ca membru fondator la constituirea Fundaţiei Centis, H.C.L.nr.331/29 noiembrie 2000 privind trecerea de imobile şi teren din proprietatea S.C.FORTUS SA IASI în proprietatea privată a Consiliului Local al Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă participarea Consiliului Municipal Iaşi ca membru fondator al Consorţiului Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS şi semnarea Acordului de Parteneriat privind Proiectul TEHNOPOLIS.

            Art.2 Organizarea licitaţiei pentru expertizarea şi evaluarea imobilelor hală şi teren de pe platforma Fortus, destinate viitorului amplasament al Parcului Tehnologic TEHNOPOLIS.

            Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşiîncheie acordul de parteneriat.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi prin grija Biroului Secretariat Tehnic.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

       cons.Ioan Haraga                                   cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.70

din 22 martie 2001