Hotărârea nr. 7/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării unui garaj

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea

amplasării unui garaj

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 15.12.2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului avizat de Comisia de Urbanism în şos.Păcurari nr.15 (planşa anexată).

            Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 112.320 lei/lună, conform H.C.L.M.nr.296/2000 şi H.C.L.M.nr.368/2000.

            Art.2 Se aprobă construirea unui garaj pe terenul Primăriei conform documentaţiei de urbanism avizate.

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.7

din 29 ianuarie 2001