Hotărârea nr. 69/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a trei amplasamente în vederea construirii unui grup de garaje în şos.Nicolina lateral bl.936

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a trei amplasamente în vederea construirii unui grup de garaje în şos.Nicolina lateral bl.936

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 26.01.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a trei amplasamente de garaje în vederea încheierii de contracte de folosinţă.

        Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 112.000 lei/lună, taxă indexabilă anual.

            Art.2 Se aprobă construirea a unui grup de trei garaje semiîngropate pe terenul Primăriei în şos.Nicolina nr.11 lângă bloc 936 (planşa anexată).

            Art.3 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

          cons.Ioan Haraga                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.69

din 22 martie 2001