Hotărârea nr. 68/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Studiului Urbanistic - extindere brutărie în B-dul Dacia nr.11-20 şi concesionarea terenului necesar extinderii

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Studiului Urbanistic - extindere brutărie în B-dul Dacia nr.11-20 şi concesionarea terenului necesar extinderii

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de urbanism a Consiliului Local din data de 19.01.2001;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Studiul Urbanistic - extindere brutarie în B-dul Dacia nr.11-20, avizat de Comisia de urbanism în data de 19.01.2001.

            Art.2 Se aprobă concesionarea directă în condiţiile legii a terenului propus în Studiul Urbanistic pentru extinderea spaţiului (11.24 mp. - Anexa 1).

            Taxa de concesionarea se va stabili printr-o expertiză tehnică care va fi însuşită de Consiliul Local Municipal Iaşi.

            Art.3 Se aprobă extinderea brutăriei existente conform documentaţiei de urbanism avizate.

            Art.4 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de cheltuielile pentru executarea noii construcţii vor fi suportate de către beneficiari.

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.68

din 22 martie 2001