Hotărârea nr. 67/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil în str.Văleni nr.7

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - construire imobil în str.Văleni nr.7

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de urbanism a Consiliului Local din data de 15.12.2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind aprobarea Regulamentului general de urbanism;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - construire imobil în str.Văleni nr.7, avizat de Comisia de Urbanism în şedinţa din 15.12.2000.

            Art.2 Proiectul de autorizare, avizele şi acordurilor solicitate prin certificatul de urbanism se vor obţine de către beneficiar pe cheltuiala acestuia.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ioan Haraga                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.67

din 22 martie 2001