Hotărârea nr. 66/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui spaţiu comercial provizoriu

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unui spaţiu comercial provizoriu

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 24.04.2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 şi art.28 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului avizat de Comisia de Urbanism, pentru o construcţie definitivă în suprafaţă de 35 mp., în str.Bucium, lângă bl.B3I, conform planşei anexate; Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 76.000 lei/mp./lună conform H.C.L.M.296/2000 şi HCLM nr.368/2000.

            Art.2 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.66

din 22 martie 2001