Hotărârea nr. 65/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Calea Galăţii nr.17-19 prin care se propune extinderea spaţiului comercial al S.C.MOLDOLUX CAMIN SRL concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp. necesar extinderii spaţiului comercial şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului respectiv aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Calea Galăţii nr.17-19, prin care se propune extinderea spaţiului comercial al S.C.MOLDOLUX CAMIN SRL, concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 30 mp. necesar extinderii spaţiului comercial şi însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului respectiv aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de urbanism a Consiliului Local din data de 29.08.2000;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert tehnic autorizat;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996) privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Calea Galăţii nr.17-19, avizat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local în şedinţa din 29.08.2000.

            Art.2 Se aprobă concesionarea directă în condiţiile legii a terenului propus în Planul Urbanistic de Detaliu pentru extinderea spaţiului comercial al SC MOLDOLUX CAMIN SRL(Planşa de Regulament PUD - Anexa 1).

            Art.3 Se aprobă extinderea spaţiului comercial al SC MOLDOLUX CAMIN SRL, conform documentaţiei de urbanism avizate.

            Art.4 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 30 mp. situat în Calea Galăţii nr.17, adiacent bl.F1C aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel valoarea terenului este de 962835 lei/mp. sau 35,43 USD/mp., respectiv 28.885.050 lei sau 1062,90 USD pentru o suprafaţă de 30 mp.

            Art.5 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 38.513,4 lei/mp./an, respectiv 1.155.402 lei/an pentru suprafaţa de 30 mp.

            Art.6 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.M.

            Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

            cons.Ioan Haraga                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.65

din 22 martie 2001