Hotărârea nr. 61/2001

HOTĂRÂRE privind concesionarea prin licitaţie a terenului în suprafaţă de 520 mp. situat în Iaşi - Str.Petru Rareş nr.10-12 în vederea construirii unui centru cultural

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind concesionarea, prin licitaţie, a terenului în suprafaţă de 520 mp.,

situat în Iaşi - Str.Petru Rareş nr.10-12, în vederea construirii unui centru cultural

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea înregistrată sub nr.6016/29.01.2001, prin care Centrul Cultural Elen "Panellinion" solicită concesionarea unui teren situat în Str.Petru Rareş, în vederea construirii unui sediu;

            Având în vedere Certificatul de urbanism eliberat nr.468/12.03.2001;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991, republicată privind autorizarea executării construcţiilor şi prevederile Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991, republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă concesionarea, prin licitaţie, a terenului în suprafaţă de 520 mp., situat în Iaşi - Str.Petru Rareş nr.10 - 12, în vederea construirii unui centru cultural.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţia privind concesionarea terenului va fi stabilit pe baza unui raport de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 520 mp., situat în Str.Petru Rareş nr.10 - 12, raport care va fi prezentat spre însuşirea Consiliului Local Municipal Iaşi.

            Raportul de evaluare va fi întocmit de un expert autorizat, iar plata se va face de către beneficiarul amplasamentului.

            Art.3 Durata concesiunii va fi de 49 ani, conform art.30 din Legea nr.213/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

      cons.Tudor Leonte                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.61

din 15 martie 2001