Hotărârea nr. 6/2001

HOTĂRÂRE privind perfectarea contractelor de comodat pentru noile suprafeţe deţinute de medicii dr.Poeană Mihaela - cabinet nr.11 şi dr.Antonovici Minodora - cabinet nr.12 precum şi modificarea suprafeţelor de folosinţă comună deţinute de medicii din cadrul Dispensarului Medical Nicolina C.U.G.

 MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind perfectarea contractelor de comodat pentru noile suprafeţe deţinute de medicii dr.Poeană Mihaela - cabinet nr.11 şi dr.Antonovici Minodora - cabinet nr.12 precum şi modificarea suprafeţelor de folosinţă comună deţinute de medicii din cadrul Dispensarului Medical Nicolina C.U.G.

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul nr.374/11.01.2001 al Direcţiei de Administrare a Fondului Imobiliar de Stat;

            In conformitate cu prevederile art.86 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă perfectarea contractelor de comodat pentru cabinetele nr.11 şi 12 deţinute de medicii dr.Poeană Mihaela şi Antonovici Minodora precum şi modificarea suprafeţelor de folosinţă comună deţinute, conform contractelor de comodat, de toţi medicii din cadrul Dispensarului Medical Nicolina C.U.G. prin întocmirea unor acte adiţionale.

            Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.F.I.S. şi medicilor din cadrul Dispensarului Medical Nicolina C.U.G.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                  SECRETAR,

    cons.Carmen Grădeanu                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.6

din 29 ianuarie 2001