Hotărârea nr. 53/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul SILION MIHAI din Iaşi str.Radu Vodă nr.6 bl.777 sc.A et.4 ap.19

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul SILION MIHAI din Iaşi, str.Radu Vodă nr.6, bl.777, sc.A, et.4, ap.19

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

            Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

            Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesinirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Reducerea la plata majorărilor de întârziere în proporţie de 50% în valoare de 332.656 privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului SILION MIHAI din Iaşi, str.Radu Vodă nr.6, bl.777, ap.19, calculate până la 30.12.2000.

 

Data scadenţei

Debit la 31.12.2000

Majorări aferente perioadei

01.01.1999 - 31.12.2000

15.03.2001

1.281.915

332.66

 

           Art.2 Hotărârea este valabilă în condiţiile în care se achită impozitul şi majorările aferente în rate, respectiv 15.03., 15.06., 15.09. şi 15.12.2001.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                       SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.53

din 26 februarie 2001