Hotărârea nr. 52/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila DODU ILEANA din Iaşi Stradela Cetăţuia nr.5 bl.760 sc.B ap.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabila DODU ILEANA din Iaşi, Stradela Cetăţuia nr.5, bl.760, sc.B, ap.4

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

            Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

            Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 20 şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 350.335 privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului DODU ILEANA din Iaşi, Stradela Cetăţuia nr.5, bl.760, ap.4, calculate până la 30.12.2000.

 

Data scadenţei

Debit la 30.12.2000

Majorări aferente perioadei 01.01.1999 - 30.12.2000

15.03.2001

920.16

-

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.52

din 26 februarie 2001