Hotărârea nr. 51/2001

HOTĂRÂRE privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 privind normele de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 privind normele de gospodărire şi menţinere a curăţeniei în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere că unele persoane fizice şi juridice de pe raza municipiului Iaşi refuză în mod sistematic să încheie contracte şi să plătească contravaloarea ridicării gunoiului de către Direcţia Servicii Publice Municipale Iaşi;

            Având în vedere că pentru evitarea apariţiei epidemiilor, DSPM "Citadin" efectuează acest serviciu anticipat;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.32/1968 – lege privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor;

            In conformitate cu prevederile art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE

 

            Art.1 Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.139/1997 se completează astfel;

1)Art.2 Se modifică după cum urmează "Deţinătorii cu orice titlu de bunuri mobile, tonete, chioşcuri, instalaţii de sucuri sau îngheţată şi altele, persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi de comercializare a produselor şi serviciilor sau de producţie, au următoarele obligaţii:"

2)Punctul 13 al articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr.139/1997 va avea următorul cuprins : " încheie contracte de prestări servicii de salubritate cu Direcţia Servicii Publice Municipale Iaşi".

3)După punctul 13 al articolului 2 al Hotărârii Consiliului Local Iaşi nr.139/1997 se introduce punctul 131cu următorul cuprins : "Constituie contravenţie neachitarea contravalorii serviciului prestat de către DSPM "Citadin"Iaşi în termen de o lună de la data emiterii facturii pentru ridicarea gunoiului".

            Art.2 Se  împuterniceşte Serviciul de protecţie a mediului de a verifica  respectarea condiţiilor stabilite prin contract.

            Art.3 Constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii se face de către primarul municipiului Iaşi sau împuterniciţii acestuia.

            Art.4 Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Iaşi nr.139/1997 se completează şi va fi renumerotată corespunzător.

            Art.5 Prezeta hotărâre va fi comunicată Direcţiei de Control şi Direcţiei Servicii Publice Municipale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

       cons.Vasile Grecu                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.51

din 26 februarie 2001