Hotărârea nr. 48/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M.-CITADIN a lucrării "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ şi COPIL - HECUBA" din Iaşi str.Codrescu nr.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea încredinţării directe spre execuţie către D.S.P.M.-CITADIN, a lucrării "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ şi COPIL - HECUBA" din Iaşi, str.Codrescu nr.6

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de speicialitate întocmit de Serviciul Investiţii şi din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice;

            Având în vedere O.G.12/1993 privind achiziţiile publice şi prevederile Ordinului comun al M.F. şi M.L.P.A.T.nr.784/34/N din 1998, privind conţinutul cadru de organizare a licitaţiilor, prezentate a ofertelor şi decontare a execuţiei lucrărilor, completat cu Ordinul comun al M.F. şi M.L.P.A.T.nr.553/5367/NN din 1999;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 alin.1 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încredinţarea directă a executării părţii ce revine Primăriei Municipiului Iaşi din obiectivul "CENTRU DE SERVICII PENTRU MAMĂ ŞI COPIL-HECUBA"Iaşi, str.Codrescu nr.6, către CITADIN D.S.P.M.Iaşi, în valoare de 1.968.603 mii lei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Vasile Grecu                                      cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.48

din 26 februarie 2001