Hotărârea nr. 47/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea taxelor speciale pentru organizarea de manifestări expoziţionale pe anul 2001 a taxelor speciale pentru servicii şi dotări suplimentare aferente acestor manifestări expoziţionale şi reducerea taxei de utilizare pentru suprafeţe amenajate mai mari de 8 mp. şi a taxei de utilizare pentru suprafeţe exterioare mai mari de 15 mp.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea taxelor speciale pentru organizarea de manifestări expoziţionale pe anul 2001, a taxelor speciale pentru servicii şi dotări suplimentare aferente acestor manifestări expoziţionale şi reducerea taxei de utilizare pentru suprafeţe amenajate mai mari de 8 mp. şi a taxei de utilizare pentru suprafeţe exterioare

mai mari de 15 mp.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile art.5, 44 şi 45 din Legea nr.189/1998 privind finanţele publice, referitoare la stabilirea de taxe speciale, condiţiile în care se pot percepe acestea şi modul de utilizare;

            Având în vedere Raportul de Specialitate al Biroului Imagine, Promovare şi Organizare Evenimente Speciale;

            Având în vedere prevederile art.58 din Legea nr.27/1994 modificată prin O.G.nr.61/1997-referitoare la taxe şi impozite locale şi art.20, lit.f şi art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală conform cărora Consiliul Local aprobă taxe speciale, pe timp limitat, în condiţiile legii;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă taxele speciale pentru organizarea de manifestări expoziţionale în anul 2001, conform Anexei nr.1 la Raportul de specialitate, veniturile ce vor fi realizate provenind de la firmele participante la aceste acţiuni.

            Art.2 Se aprobă reducerea taxei de utilizare pentru suprafaţă amenajată şi a taxei de utilizare pentru suprafaţă exterioară, pentru firmele care solicită suprafeţe mai mari de expunere, conform Anexei nr.3 la Raportul de Specialitate.

            Art.3 Se aprobă taxele speciale pentru servicii şi dotări suplimentare aferente manifestărilor expoziţionale, conform Anexei nr.4 la Raportul de Specialitate, veniturile ce vor fi realizate provenind de la firmele participante la aceste acţiuni.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Buget - Contabilitate, Direcţiei de Finanţe Publice Locale, Direcţiei de Control Financiar şi Audit Intern pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                          SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.47

din 26 februarie 2001