Hotărârea nr. 46/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.296/2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.296/2000

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

•Hotărârea nr.209 din 12 decembrie 1997 - privind stabilirea taxelor locale;

•Hotărârea nr.3 din 26 ianuarie 1998 -privind aprobarea unor taxe locale pentru anul 1998;

•Hotărârea nr.103 din 15 iunie 1998 - privind instituirea taxelor pentru sprijinirea sportului de performanţă, prin care se stabilesc cuantumurile taxelor şi impozitelor locale, precum şi o serie de taxe speciale;

•Hotărârea nr.222 din 21 decembrie 1998 - privind indexarea taxelor, impozitelor şi a taxelor speciale stabilite de Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

•Hotărârea nr.368/18.12.2000 şi Hotărârea nr.81/03.04.2000 - privind indexarea taxelor şi impozitelor în anul 2000;

•Hotărârea nr.184 din 09.08.1999 - privind stabilirea taxelor extrajudiciare de timbru conform Legii nr.117/06.07.1999;

            Având în vedere că, în conformitate cu adresa Direcţiei Generale Judeţene de Statistică, indicele de inflaţie la prestări servicii este de 142,9% pentru perioada noiembrie 1999 - octombrie 2000;

            In temeiul art.58 din Legea nr.27/1994 modificată;

            In baza art.28 din Legea nr.69/1991, lege a administraţiei publice locale cu modificările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se aprobă completarea Anexei 13 care face parte din prezenta hotărâre cu taxele locale omise în Hotărârea nr.368/18.12.2000.

            Art.2 Incepând cu aprobarea prezentei hotărâri taxele locale omise în Anexa nr.13 se indexează în baza indicelui de inflaţie de 142,9 %, stabilit de Comisia Naţională de Statistică.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată:

•Primarului Municipiului Iaşi;

•Prefectului Judeţului Iaşi;

•Direcţiei economice;

•Direcţiei Finanţelor Publice Locale - Municipiul Iaşi;

•Direcţiei de Administrare a Domeniului Public;

•Direcţiei Juridică;

•Serviciului de Arhitectură şi Urbanism;

•Serviciului de Gospodărie Comunală.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                               SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.46

din 26 februarie 2001