Hotărârea nr. 45/2001

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.248/septembrie 2000

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.248/septembrie 2000

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul investiţii;

            Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, anexa cap.II, pct.4;

            Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996 legea locuinţei, cap.V;

            Având în vedere prevederile Ordinului 784/34/N 1998 modificat şi completat cu 553/5367 NN 1999;

            Având în vedere prevederle Ordonanţei nr.12/1993 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

             Se completează Hotărârea Consiliului Local Iaşi nr.248/25 septembrie 2000 privind achiziţionarea a două cămine cu destinaţia de locuinţe sociale cu următoarele articole:

            Art.1 Se aprobă valoarea de 9.400.000 mii lei reprezentând preţul de achiziţie a celor două cămine şi a terenului aferent.

            Art.2 Aceste imobile vor face parte din domeniul public şi vor avea destinaţia de locuinţe sociale fiind necesară modificarea funcţionalului, în locuinţă cu o cameră.

            Art.3 Se încredinţează proiectarea serviciului de specialitate din cadrul Primăriei şi execuţia lucrărilor către DSPM Citadin Iaşi, în condiţiile în care valoarea respectivă este sub 2 miliarde lei.

            Art.3 din prezenta  hotărâre  înlocuieşte art.3 din Hotărârea nr.248/2000, care devine art.4.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                            SECRETAR,

        cons.Vasile Grecu                                  cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.45

din 26 februarie 2001