Hotărârea nr. 44/2001

HOTĂRÂRE privind atribuirea în folosinţă gratuită pe o perioadă de 1 an Asociaţiei Creştine de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi a cantinei de ajutor social situată în str.Sf-ţii Constantin şi Elena nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, Asociaţiei Creştine de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi, a cantinei de ajutor social situată în

str.Sf-ţii Constantin şi Elena nr.1

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.343/7.02.2001, prin care Asociaţia Creştină de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi, solicită atribuirea în folosinţă gratuită a cantinei de ajutor social situată în str.Sf-ţii Constantin şi Elena nr.1;

            Având în vedere Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, art.17;

            In conformitate cu art.86 şi 28 din Legea nr.69/1991, republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă gratuită, pe o perioadă de 1 an, Asociaţiei Creştine de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi, a cantinei de ajutor social situată în str.Sf-ţii Constantin şi Elena nr.1.

            Art.2 Asociaţia Creştină de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi va asigura conservarea lucrărilor existente, va suporta contravaloarea utilităţilor şi nu va efectua nici o modificare a spaţiilor existente fără consimţământul proprietarului.

            Art.3 Imobilul cu adresa mai sus menţionată va fi predat Asociaţiei Creştine de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi pe bază de proces verbal de predare - primire.

            Art.4 Asociaţia Creştină de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi va asigura sprijin potrivit obiectului de activitate, şi cazurilor grave prezentate în audienţele susţinute în cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

            Asociaţia Creştină de Ajutor "Europa de Est" - Iaşi va oferi o masă gratuită pentru minim 100 de persoane/zi.

            Art.5 Primarul şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                        SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.44

din 26 februarie 2001