Hotărârea nr. 43/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în zona Preuzinal CUG: şos.Nicolina - str.Hlincea

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal în zona

Preuzinal CUG: şos.Nicolina - str.Hlincea

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Referatul de specialitate, întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism şi prevederile Hotărârii Consiliului Local Municipal Iaşi nr.247 din 8.11.1999;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Ordinul 91/1991MLPAT privind formularele, procedura de autorizare şi conţinutul documentaţilor;

            In temeiul H.G.R.nr.525 din 1996, privind aprobarea Regulamentului General de Urbanism;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal, Preuzinal CUG cu regulamentul aferent conform documentaţiei anexate.

            Art.2 Corecturile aduse limitelor de teren se vor definitiva prin acte notariale în baza acordurilor între vecini şi a ridicărilor topografice, cheltuielile pentru întocmirea acestora fiind suportate de către beneficiari.

            Art.3 Autorizarea construcţiilor pentru terenurile din zonă, se va realiza în baza unor documentaţii de urbanism de tip PUD(Plan Urbanistic de Detaliu), ce vor respecta prevederile Planului Urbanistic Zonal aprobat prin Art.1 al prezentei hotărâri.

            Art.4 Primarul municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                      SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                                cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.43

din 26 februarie 2001