Hotărârea nr. 42/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire capelă şi anexă front la DJ 249A - Iaşi - Ungheni cu modificarea regulamentului PUG aprobat

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - construire capelă şi anexă front la DJ 249A - Iaşi - Ungheni cu modificarea regulamentului PUG aprobat

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi anexat prezentei;

            Având în vedere prevederile art.54 al Regulamentului de funcţionare al Consiliului Local Municipal Iaşi - R1997;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.20 şi 84 din Legea nr.69/1991 republicată;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:


            Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - construire capelă şi anexă - front la DJ 249A -
Iaşi - Ungheni.

            Art.2 Se aprobă modificarea planşei de regulament PUG cu schimbarea destinaţiei funcţionale G1 - subzona construcţiilor şi amenajărilor izolate pentru gospodărie comunală.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Vasile Grecu                                    cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.42

din 26 februarie 2001