Hotărârea nr. 40/2001

HOTĂRÂRE privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi în suprafaţă de 90 mp. situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind însuşirea raportului de expertiză tehnică de evaluare a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 90 mp., situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere H.C.L.M.nr.9/29.01.2001, prin care s-a aprobat concesionarea directă a terenului aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 90 mp. - situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29, către S.C."SHATTER"SRL, în vederea extinderii construcţiei existente;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului întocmit de un expert autorizat;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar;

            Având în vedere prevederile art.10 şi 14 din Legea nr.50/1991 republicată, privind autorizarea executării construcţiilor;

            In temeiul art.28 din Legea nr.69/1991 republicată, privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

            Art.1 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului în suprafaţă de 90 mp., situat în str.Ipsilante - în vecinătatea nr.29, aflat în administrarea Consiliului Local Municipal Iaşi, astfel că valoarea terenului este de 1.502.655,80 lei/mp., respectiv 135.239.022 lei pentru suprafaţa de 90 mp.

            Art.2 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 60106,23 lei/mp., respectiv 5.409.560 lei/an, pentru suprafaţa de 90 mp.

            Art.3 Redevenţa valorică se va modifica anual, prin aplicarea indicilor de indexare stabiliţi prin H.C.L.M..

            Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                           SECRETAR,

     cons.Vasile Grecu                                                 cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.40

din 26 februarie 2001