Hotărârea nr. 397/2001

HOTĂRÂRE privind includerea imobilului în suprafaţă de 3967 mp. situat în Iaşi Şos.Naţională nr.43 în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind includerea imobilului în suprafaţă de 3967 mp. situat în Iaşi, Şos.Naţională nr.43 în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere propunerile şi votul consilierilor din cadrul şedinţei extraordinare din data de 27.XII.2001 privind trecerea imobilului din Iaşi, Şoseaua Naţională nr.43 în proprietatea privată a Consiliului Local Iaşi;

            Având în vedere că imobilul se află în administrarea R.A.Termoficare - regie subordonată Consiliului Local Iaşi;

            In temeiul art.46 al.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 - Se include în patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi, imobilul  din Şos.Naţională nr.43, aflat în administrarea R.A.Termoficare. Imobilul este compus din suprafaţa totală de 3967 mp. din care 2241,8 mp. reprezintă  partea construită (sediul şi baza de producţie).

            Art.2  - Preluarea imobilului se va face pe baza unui proces - verbal de predare - primire încheiat între serviciile specializate ale Primăriei şi R.A.Termoficare Iaşi.

            Art.3 In cazul în care prin preluarea efectivă se vor constata necorelări de suprafeţe situaţia se va putea reglementa prin emiterea unui act administrativ.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile specializate ale Primăriei Iaşi şi R.A.Termoficare Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.397

din 27 decembrie 2001