Hotărârea nr. 396/2001

HOTĂRÂRE privind adoptarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al S.C.TERMO SERVICE S.A IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                       

 

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

al S.C.TERMO SERVICE S.A IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice  Locale;

            Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001;

            Având în vedere Telegrama Guvernului României privind aprobarea bugetelor locale pe anul 2002 până la finele anului 2001;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.76523/19.12.2001 al S.C.TERMO- SERVICE S.A. IASI;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, la venituri în sumă de 13.764 mii lei şi la cheltuieli în suma de 13.500 mii lei  aşa cum se prezintă în anexa nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi  comunicată S.C.TERMO SERVICE SA.

 

 

 

                                                                                      

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

    cons.Neculai Ungureanu                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.396

din 27 decembrie 2001