Hotărârea nr. 393/2001

HOTĂRÂRE privind darea în întreţinere şi exploatare către R.A.T.C. a iluminatului public în municipiul Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind darea în întreţinere şi exploatare către R.A.T.C.

a iluminatului public în municipiul Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile articolului 12, alin.1 şi alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică, regimul juridic al acesteia şi modul de dare în administrare a acesteia regiilor subordonate consiliilor locale;

            Având în vedere prevederile O.U.G.nr.63/1998, art.72, alin.1, pct.b privind planificarea, organizarea şi finanţarea iluminatului public de către Consiliile locale;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se dau în întreţinere şi exploatare R.A.T.C.Iaşi instalaţiile de iluminat public din municipiul Iaşi (corpuri de iluminat - părţi componente şi accesorii) acestea fiind proprietatea Consiliului Local Iaşi.

            Art.2 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să finalizeze protocolul  cu S.C."ELECTRICA"S.A. Sucursala de Distribuţie Iaşi.

            Art.3 Direcţia Tehnică, Direcţia patrimoniu, serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi şi R.A.T.C.Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.393

din 27 decembrie 2001