Hotărârea nr. 39/2001

HOTĂRÂRE privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea amplasării a două garaje

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scoaterea la licitaţie publică a unui amplasament în vederea

amplasării a două garaje

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit şi avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 2.10.2000;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 (modificată şi republicată în 1996), privind autorizarea executării construcţiilor;

            Având în vedere prevederile art.84 din Legea nr.69/1991, modificată şi republicată;

            In conformitate cu art.28 din Legea nr.69/1991 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă scoaterea la licitaţie publică în condiţiile legii a amplasamentului avizat de Comisia de Urbanism în str.Plăieşilor nr.19, lângă bloc L1 (planşa anexată).

            Taxa minimă de pornire a licitaţiei este de 112.000 lei/lună.

            Art.2 Se aprobă construirea a unui grup de 2 garaje pe terenul Primăriei conform documentaţiei de urbanism avizate.

            Art.3 Se aprobă caietul de sarcini întocmit în vederea organizării licitaţiei.

            Art.4 Taxele pentru obţinerea autorizaţiilor de construire vor fi suportate de către beneficiari (câştigătorii licitaţiei).

            Art.5 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                    SECRETAR,

    cons.Vasile Grecu                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.39

din 26 februarie 2001