Hotărârea nr. 389/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul GRIGORE GEORGEL din Iaşi Bd.Poitiers nr.1

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale pentru contribuabilul GRIGORE GEORGEL din Iaşi, Bd.Poitiers nr.1

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere :

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului României nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/12001 privind administraţia publică locală, republicată:

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.366.131 lei privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului GRIGORE GEORGEL din Iaşi, Bd.Poitiers nr.1, calculate până la data de 30.11.2001.

 

 

DATA SCADENTEI

DEBIT LA 30.11.2001

Majorări aferente perioadei :

01.01.1999-30.11.2001

 

3.376.067 lei

1.366.131 lei

 

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.389

din 27 decembrie 2001