Hotărârea nr. 384/2001

HOTĂRÂRE privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea de la plată a majorărilor de întârziere şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ÎN COMUN IASI

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Hotărârea Guvernului nr.714/1999 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plată a impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Ordonanţa Guvernului nr.11/1996 art.28 modificată prin O.G.nr.26/2001 privind executarea creanţelor bugetare;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale;

Legea nr.215/2001 art.38 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            ARTICOL UNIC: Scutirea de la plată a sumei de 343.413.369 lei reprezentând majorări de întârziere calculate pentru neachitarea la termen a impozitelor şi taxelor locale şi a sumei de 13.667.302 lei reprezentând penalităţi de întârziere calculate conform O.G.nr.26/2001 art.13.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.384

din 27 decembrie 2001