Hotărârea nr. 381/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002 al

Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prevăzute de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

            Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi pe anul 2002;

            Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli ale Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi pe anul 2002;

            Având în vedere prevederile Ordinului nr.2.121/23 octombrie 2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală modificată şi completată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "BUGETUL DE VENITURI SI CHELTUIELI"pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport în Comun Iaşi, astfel:

a) Venituri totale în sumă de 307.070 milioane lei din care :

- Subvenţii buget local în sumă de 50.000 milioane lei din care :

            - subvenţii pentru acoperirea facilităţilor şi gratuităţilor acordate conform legii, hotărâri ale Consiliului Local şi a diferenţelor de preţ şi tarif în sumă de 10% la 1000 lei venit rezultat din vânzarea biletelor şi abonamentelor în sumă de 45.000 milioane lei.

            - subvenţii pentru protecţia socială a persoanelor cu handicap conform OG nr.102/1999 cu modificările ulterioare în sumă de 5.271,716 milioane lei.

b) Cheltuieli totale în sumă de 314.070 milioane lei.

c) Transferuri de la bugetul local pentru investiţii executate în anul 2000 şi 2001 şi rămase nedecontate în anul 2002 în sumă de 682 milioane lei, conform anexei.

d) Transferuri de la bugetul local pentru investiţii de executat în anul 2002 în sumă de 20.000 milioane lei.

            Art.2 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Transport în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.381

din 27 decembrie 2001