Hotărârea nr. 380/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Bugetului de venituri şi cheltuieli" al R.A.D.E.T.Iaşi pentru anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Bugetului de venituri şi cheltuieli"

al R.A.D.E.T.Iaşi, pentru anul 2002

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Decizia nr.99 din 04.02.1991, a Prefecturii Judeţului Iaşi, privind înfiinţarea Regiei Autonome de Termoficare Iaşi şi prevederile Hotărârii nr.145/18.06.2001, emisă de către Consiliul Local Municipal Iaşi, privind schimbarea denumirii R.A.Termoficare în Regia Autonomă de Distribuţie a Energiei Termice" Iaşi;

            Având în vedere Raportul de Specialitate al Direcţiei Economice a Primăriei Municipiului Iaşi;

            Pe baza prevederilor O.U.G.nr.79/05.2001 şi ale Legii nr.19/2000;

            In temeiul prevederilor Legii nr.216/26.04.2001;

            In temeiul prevederilor art.46 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă "Bugetul de Venituri şi Cheltuieli"pe anul 2002, al R.A.D.E.T.Iaşi - preliminat.

            Art.2 Prezenta hotărâre, va fi comunicată R.A.D.E.T.Iaşi şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, pentru a fi dusă la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.380

din 27 decembrie 2001