Hotărârea nr. 379/2001

HOTĂRÂRE privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul şi suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind virarea de credite bugetare de la un capitol la altul şi suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale;

            Având în vedere Legea nr.216/2001 - Legea Bugetului de Stat pe anul 2001;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.77003/21.12.2001 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

            Având în vedere comunicarea Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi nr.1915/20.12.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă virarea creditelor de la un capitol al alt capitol conform anexei nr.2.

            Art.2 Se aprobă suplimentarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2001 cu suma de 4.000.000 mii lei pentru subvenţii energie termică din bugetul de stat, conform anexelor nr.1 şi 2.

            Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Neculai Ungureanu                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.379

din 27 decembrie 2001