Hotărârea nr. 377/2001

HOTĂRÂRE privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                           

 

 

HOTĂRÂRE

privind adoptarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2002

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere prevederile Legii nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

            Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice  Locale;

            Având în vedere prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2002 nr.743/2001;

            Având în vedere Telegrama Guvernului României privind aprobarea bugetelor locale pe anul 2002 până la finele anului 2001;

            Având în vedere Raportul de specialitate nr.76971/21.12.2001 al Direcţiei Economice;

            Având în vedere Memoriul justificativ al domnului Primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2002, la venituri în sumă de 1.568.790.971 mii lei şi la cheltuieli în suma de 1.568.790.971 mii lei  aşa cum se prezintă în anexele nr.1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi  comunicată direcţiilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi: Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale, Direcţiei de Patrimoniu, Direcţiei Pieţe şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire. 

 

 

                                                                                   

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

   cons.Neculai Ungureanu                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.377

din 27 decembrie 2001