Hotărârea nr. 376/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea execuţiei închiderilor exterioare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea execuţiei închiderilor exterioare a spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate nr.75835/17.12.2001 întocmit de Serviciul Investiţii al P.M.I.;

            Având în vedere prevederile H.G.R.nr.496/1996 privind aprobarea investiţiei "Bloc 10 Poitiers" şi H.G.R.nr.160/11.03.1999 art.I pct.2 privind modificarea O.G.19/1994;

            Având în vedere Dispoziţia de şantier nr.75836/17.12.2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă execuţia închiderilor exterioare la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă situate la parterul blocului 10 Poitiers Iaşi, conform Dispoziţiei de şantier nr.75836/17.12.2001.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată compartimentelor interesate prin grija Secretariatului C.L.pentru aducerea la îndeplinire.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                 SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.376

din 17 decembrie 2001