Hotărârea nr. 375/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea în principiu a Planului local de acţiune "RROMII 2001 - 2004"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea în principiu a Planului local de acţiune "RROMII 2001 - 2004"

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere adresa nr.21835/21.XI.2001 a Prefecturii Judeţului Iaşi;

            Având în vedere H.G.nr.430/2001 privind aprobarea Strategiei Guvernului României de îmbunătăţire a situaţiei rromilor;

            In temeiul art.38 şi art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă în principiu Planul local de acţiuni "RROMII 2001 - 2004", conform anexei.

            Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Prefecturii Judeţului Iaşi şi domnului Trofor Andrei.

 

 

                                                                                                 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.Dragoş Virgil Rotaru                                      Cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.375

din 17 decembrie 2001