Hotărârea nr. 374/2001

HOTĂRÂRE,privind proiectarea prin resurse proprii şi încredinţarea directă către DSPM Citadin a execuţiei "COMPLEXULUI DE AGREMENT BREAZU" pe terenul în suprafaţă de 8,5 ha. proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind proiectarea prin resurse proprii şi încredinţarea directă către DSPM Citadin a execuţiei "COMPLEXULUI DE AGREMENT BREAZU" pe terenul în suprafaţă de 8,5 ha. proprietate a Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul de Arhitectură şi Urbanism;

            Având în vedere prevederile Legii nr.50/1991 reactualizată în 1996, modificată şi completată în 2001 (Legea nr.453/2001), privind autorizarea executării construcţiilor;

            In conformitate cu Hotărârea de Guvern nr.525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;

            In conformitate cu Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

            Având în vedere Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă încredinţarea directă a fazei de proiectare Serviciului de Proiectare din cadrul Direcţiei Tehnice a Primăriei Iaşi.

            Art.2 Se aprobă încredinţarea directă DSPM Citadin a execuţiei lucrărilor de amenajare a Complexului de agrement.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de Specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.374

din 17 decembrie 2001