Hotărârea nr. 373/2001

HOTĂRÂRE privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL IASI şi aprobarea caietului de sarcini

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE, IN MUNICIPIUL IASI, şi aprobarea caietului de sarcini

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere necesitatea reglementării unitare a activităţii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, în municipiul Iaşi;

            Având în vedere prevederile O.G19/1997, republicată, modificată şi completată prin OG94/2000, OG44/1997 privind transporturile rutiere, modificată şi aprobată prin Legea nr.105/2000, Ordinul 597/1997 al Ministerului Transporturilor privind aprobarea Normelor de organizare şi efectuare a transporturilor rutiere, Decretul 328/1968 privind circulaţia pe drumurile publice, Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală şi ORD 86/2001, HCL 199/2000 privind normele de organizare şi efectuare a transportului public urban de persoane, prin curse regulate cu mijloace de transport în comun, pe teritoriul municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din OG44/1997 privind transporturile rutiere, art.24 din HCL199/2000 şi art.46 din Legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă PROGRAMUL DE TRANSPORT PUBLIC URBAN DE PERSOANE , prin curse regulate, în Municipiul Iaşi, efectuate de către R.A.T.C.Iaşi, anexă la prezenta hotărâre.

            Art.2 Prezenta hotărâre nu incubă responsabilităţi financiare din partea Consiliului Local al Municipiului Iaşi.

            Art.3 De punerea în aplicare şi buna desfăşurare a prezentului program răspunde Directorul R.A.T.C.Iaşi - cons.jr.Petru Gârlea.

            Art.4 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.373

din 17 decembrie 2001