Hotărârea nr. 372/2001

HOTĂRÂRE privind indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind indexarea actualelor tarife pentru chiriile la spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă aflate în administrarea şi patrimoniul Primăriei Municipiului Iaşi

 

 

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere referatul înregistrat sub nr.22915/07.12.2001 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

            Având în vedere H.G.nr.85/1991, privind stabilirea tarifelor de bază lunare pe metru pătrat la chiriile pentru spaţiile cu destinaţie de locuinţă, din fondul locativ de stat;

            In baza H.G.588/1990 cu privire la gospodărirea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă;

            Având în vedere prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr.84/1997 pentru modificarea şi completarea Legii nr.27/1994 privind impozitele şi taxele locale;

            In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Tarifele lunare pe metru pătrat existente la 31 decembrie 2001 pentru toate spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul de stat şi din patrimoniul privat al Consiliului Local Iaşi, aflate pe raza municipiului Iaşi, se vor indexa cu 1,272 începând cu data de 1 ianuarie 2002.

            Art.2 Preţul minim lunar pe metru pătrat de la care se pot începe licitaţiile pentru închirierea spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă vor fi cele din Anexa nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

            Preţul de pornire a licitaţiilor publice va fi stabilit de Comisia de licitaţie a închirierii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă în funcţie de amplasarea şi vadul comercial al spaţiului în cauză.

            Art.3 Chiriile pentru spaţiile adjudecate în urma licitaţiilor din anul 2001, nu se vor indexa, excepţie făcând doar acelea care au valori mai mici decât cele stabilite prin Anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.4 In cazul folosirii spaţiilor cu altă destinaţie decât locuinţă de către persoane fizice sau juridice fără forme legale, acestea vor plăti daune pentru folosinţă până la eliberarea lor pentru reintroducerea în circuitul civil.Sumele reprezentând daune, menţionate anterior vor fi calculate conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre.

            Art.5 Grupele de încadrare ale activităţilor de bază desfăşurate în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă, precum şi zonarea amplasării lor pe teritoriul municipiului Iaşi, inclusiv comunele Dancu, Lunca Cetăţuiei şi Tomeşti sunt precizate în anexa nr.2 şi 3 la prezenta hotărâre.

 

            Art.6 Modelul pentru contractele de închiriere valabile în anul 2002 va fi elaborat de D.A.P.P.P.

            Art.7 Prezenta hotărâre abrogă Anexa nr.12 din H.C.L.nr.336 din 29 noiembrie 2001.

            Art.8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.Anexele fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

cons.Dragoş Virgil Rotaru                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.372

din 17 decembrie 2001

MUNICIPIULUI IAŞI                     

CONSILIUL LOCAL                                                   

                                                                                                                                                                                                                                    ANEXA nr.1

                                                                      la Hotărîrea nr.372 din 17 decembrie 2001

 

 

I.          Tabel cu tarifele pe metru pătrat pe lună propuse pentru anul 2002, în funcţie de zonă şi de grupa de activitate pentru spaţiile cu altă destinaţie decît locuinţă din fondul imobiliar de stat în urma aplicării indexării de 127,2%:

 

Grupa de activitate

Zona I

Zona II

Zona III

1

81600

68100

27900

2

68100

47500

20700

3

49500

34100

18000

4

38600

23300

12600

5

15300

10000

7300

6

6400

4600

3000

7

2000

2000

2000

 

            Notă privind calcularea chiriei pentru spaţiile cu altă destinaţie decît locuinţă

 

- pentru calculul chiriei la suprafeţele ce reprezintă dependinţe (inclusiv cele de folosinţă comună) se aplică un coieficient de 0,75 la tariful pentru suprafaţa utilă majoritară desfăşurată în spaţiu;

- pentru birouri situate în subsoluri şi mansarde de clădire se aplică un coeficient unic de 0,85 la tarif ;

- se corectează cu 0,6 chiriile pentru spaţii fără instalaţii sanitare sau electrice;

- tarifele pentru terenuri amenajate se stabilesc la 0,4 din tariful corespunzător spaţiului util;

- tarifele pentru terenuri neamenajate aferente imobilelor închiriate se stabilesc la 0,1 din tariful corespunzător spaţiului util;

- corecţiile de mai sus se aplică şi la calcularea sumelor minime în cazul spaţiilor supuse licitaţiei pentru închiriere;

- nu se aplică corecţii la dependinţele care au avut destinaţia iniţială, din proiect, de suprafeţe utile;

            Chiria pentru dependinţe se va calcula în funcţie de tariful pentru suprafaţa pe care se desfăşoară activitatea cu ponderea cea mai mare. Se consideră dependinţe: holurile, căile de acces, scările, grupurile sanitare, magaziile, balcoanele, terasele, subsolurile, logiile existente în documentaţia tehnică iniţială a imobilului. 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

                                               

                                                                                     ANEXA nr. 2

                                                            la Hotărârea nr.372 din 17 decembrie 2001

 

Lista pe grupe a profilelor de activitate în raport cu rolul şi importanţa lor, în spaţiile cu altă destinaţie decât locuinţă din fondul imobiliar de stat

 

GRUPA 1

            Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

1.   unităţi de alimentaţie publică;

2.   unităţi  prezentare modă şi design vestimentar (inclusiv confecţionare produse de serie mică, unicate);

3.   unităţi comerciale cu desfacere în regim de consignaţie şi licitaţie obiecte de artă;

4.   unităţi jocuri mecanice şi de noroc;

5.   unităţi de prezentare şi desfacere bijuterii, metale rare, unicate şi de serie mică;

6.   unităţi bancare.

7.   birouri de notariat;

8.   desfacere mărfuri nealimentare mai mult de 50% din import;

9.   desfacere ţigări şi băuturi alcoolice;

10. agenţii loto-pronosport;

11. agenţii de schimb valutar;

12. agenţii imobiliare şi publicitate;

13. unităţi CEC;

14. unităţi cu profil desfacere en-gross;

15. case de amanet;

16. birouri de avocatură;

 

GRUPA 2

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

1.   agenţii de turism intern şi internaţional;

2.   şcoli de şoferi;

3.   agenţii ce desfăşoară activităţi de intermediere;

4.   ateliere prelucrare metale preţioase, bijuterii;

5.   unităţi înregistrări şi închirieri benzi audio, video;

 

GRUPA 3

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

1.   desfacere mărfuri alimentare din import altele decît băuturi alcoolice şi ţigări;

2.   unităţi alimentaţie publică  fără desfacere băuturi alcoolice;

3.   desfacere produse nealimentare indigene;

4.   unităţi închiriat obiecte;

5.   unităţi foto;

6.   sedii de firme;

7.   agenţii de voiaj;

8.   ateliere de proiectare;

9.   birouri de copiat acte şi dactilografiere;

 

GRUPA 4

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

1.   unităţi depanare, întreţinere unităţi calcul software;

2.   unităţi producţie de serie şi design birotică, arhitectură şi amenajări interioare;

3.   unităţi de frizerie, coafură, manichiură şi cosmetică;

4.   săli de cinematograf, vizionări video;

5.   ateliere de producţie şi reparaţii;

6.   agenţii de impresariat artistic;

7.   spălătorii şi curăţătorii chimice;

 

GRUPA 5

Agenţi economici ce prestează următoarele activităţi:

1.   centre de umplut sifoane;

2.   farmacii;

3.   unităţi de optică medicală, instrumente şi materiale ortopedice;

4.   unităţi desfacere produse alimentare şi agroalimentare indigene, carne şi pîine;         

5.   ateliere de producţie la scară industrială;

6.   asociaţii de creştere păsări, peşti şi animale mici;

7.   sedii şi săli de sport particulare;

8.   garaje aflate în administrarea DAPPP;

9.   producţie de produse de panificaţie;

 

GRUPA 6

1.   cabinete medicale, policlinici şi dispensare de stat;

2.   unităţi desfacere produse agroalimentare proprii;

3.   cabinete medicale, policlinici şi dispensare cu plată;

4.  unităţi de învăţămînt particulare;

 

GRUPA 7

1.   asociaţii şi cluburi sportive;

2.   case de cultură;

3.   cluburi literare şi pentru tineret;

4.   unităţi desfacere carte, ziare şi reviste;

5.   şcoli generale, grădiniţe şi ateliere şcolare;

6.   instituţii de cercetare;

7.   asociaţii cultural artistice;

8.   expoziţii, ateliere de pictură şi sculptură afiliate U.A.P.;

9.   sedii de partide, asociaţii politice şi apolitice care nu practică activităţi cu scop comercial sau lucrativ;

10. sedii de uniuni, asociaţii sau alte organizaţii sindicale;

11. asociaţii de proprietari;

12. cămine şi azile de copii sau de bătrâni;

13. muzee, biblioteci, săli de expoziţie artă plastică;

14. centre zonale şi birouri pentru instituţii publice şi regii autonome.

15. edituri şi mass-media;

16. spaţii comerciale pentru economate;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                    ANEXA NR.3

                                                            la Hotărîrea nr.372 din 17 decembrie 2001

 

 

II. Zonarea amplasării spaţiilor cu altă destinaţie decît locuinţă din fondul imobiliar de stat în municipiul Iaşi şi localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuiei.

 

                                               ZONA I

 

Zona centrală a municipiului Iaşi delimitată de arterele:

 

B-dul Independenţei, str.Rece, str.M.Eminescu, str.Sărăriei, str.Başotă, B-dul T.Vladimirescu, str.Primăverii, B-dul N. Iorga, Podul de Piatră, str.Silvestru, Străpungere Silvestru, str.O.Băncilă, str.Păcurari, str.Şcoalei, str.T.Cozma, str.Lascăr Catargi, str.General Berthelot, B-dul Independenţei

 

                                            ZONA II

 

Zona cuprinsă între zona I şi următoarele limite:

 

str.Sărăriei pînă la str.M.Costăchescu, B-dul Copou în aval, str.Aurora, str.Peneş Curcanul, str.Cazărmilor, şos.Păcurari pînă la intersecţia cu str.Popăuţi, str.L.Arbore(inclusiv bl.549 şi 520), şos.Naţională, str.Sarmisegetuza, str.Milcov, Pasaj Alexandru cel Bun,cartier Mircea cel Bătrîn, Cartierele Galata I şi Galata II, Cartierele Nicolina I şi Nicolina II, Nicolina-CUG pînă la intersecţia cu B-dul Poitiers, str.Bucium, Calea Chişinăului, B-dul Metalurgiei, str.Grădinari, Piaţa Tătaraşi - Sud, str.Vasile Lupu,  str.Dr.Savini, str.Stejar, str.P.Ispirescu, str.Eternitate, B-dul C.A.Rosetti, str.Albineţ.

 

 

                                     ZONA III

 

Zona de la limita zonei a II-a pînă la periferia municipiului Iaşi şi localităţile Dancu, Tomeşti şi Lunca Cetăţuiei.